संस्कृत सर्वनामानि part १।

संस्कृत सर्वनामानि part २।

संस्कृत सर्वनामानि – part ३

संस्कृत अस्मद सर्वनाम शब्द रुपानि तथा वाक्यानि च। Asmad pronoun।

Amodh 10 th SSC-क्रियापदम -part 4-आत्मनेपदम क्रियापदम ।

Amodh 10 th SSC क्रियापदम ।-part -३।

Amodh 10 th SSC- क्रियापदम ।part -२।लटलकार क्रियापदम ।

sanskrit Amodh 10th SSC -क्रियापदम ।part-1।पुरुष ।क्रिया ।

उकारान्त :/ऊकारान्त : (स्वरान्त : नामानि)मधु :,वधू ।

उकारान्त : (स्वरान्त :) नामानि विभक्ति प्रत्यय ।

ऋकारान्त: (स्वरान्त:) नामानि पितृ, मातृ, कर्तृ, कर्ती।विभक्ति रूपानि।

व्यजनान्त नामानि सकारान्त: नामानि।

व्यंजनान्त नामानि तकारान्त: नामानि ।

सप्त विभक्तय प्रत्यय इकारान्त :/ईकारान्त: (स्वरान्त :)नामानि।भाग-२

सप्त विभक्तय प्रत्यय -अकारान्त :(स्वरान्त:) नामानि -भाग: -१।

संस्कृत नामानि ।Noun।

संस्कृत सङ्ख्या :। numbers in sanskrit। how to memorize sanskrit Numbers ।

सङख्याः। Numbers भाग: १

समय:। Time भाग २

समय: Time ( part-1)

प्रत्ययान्तानि भूतकालवाचक धातुसाधित विशेषनाणि क्त आणि क्तवतु प्रत्यय भाग २

प्रत्ययान्तानि भूतकालवाचक धातुसाधित विशेषनाणि क्त क्तवतु प्रत्यय भाग १

कर्तरी वर्तमानकालवाचक धातुसाधित विशेषणनी शतृ शानच प्रत्ययान्तानि part 2

कर्तरी वर्तमानकालवाचक धातुसाधित विशेषणानि शत्रु शानच प्रत्ययान्तानि part 1

कर्मनि विध्यर्थक धातुसाधित विशेषणनानि -भाग -२ कृत्य प्रत्यय ।तव्यत प्रत्यय।

धातुसाधित विशेषणानि कृत्य प्रत्यय भाग १

Amodh -Vibhakti-part -2

वर्णानां नामानि (colours name in sanskrit)

035 SSC 10 th Class Samas Avayayibhavah Samasa – अव्ययीभाव: समास:

10 th class bahuvrihi samas – समास: – बहुव्रीहि: समास:

032 SSC 10th Class Samas -Tatpurushah – 01- समास: – तत्पुरुष:

031 SSC 10th Class – Dvandvah Samas – द्वन्द्व: समास:

030 SSC 10th Class Introduction To Samas – समास:

028 SSC 10th Sanskrit Amodh – Vachya Parivartanam Part 2

027 SSC 10th Sanskrit Aamodh – Vachya Parivartanm part 1

026 SSC 10th Sanskrit Amodah – Manasa Satatam Smaraniyam | मनसा सततम् समरणियम्

024 SSC 10th Sanskrit Amodah Varnmala Vyanjyanatah | वर्णमाला व्यंजनांत: भाग १

023 SSC 10th Sanskrit Amodah – Nijantaha | संस्कृत अमोद: – णिजन्तः

022 SSC 10th Sanskrit Amodah – Amarkosha | संस्कृत अमोद: – अमरकोष:

021 SSC 10th Sanskrit Amodah – Dhenorvyagrah Palayate | संस्कृत अमोद: -ध्येनोर्व्याघ्र: पलायते

© 2024 Sanskrit Sarita - WordPress Theme by WPEnjoy