अपक्वम आम्रस्य आम्रमखण्डम ।

अपक्वम आम्रस्य शीतल पेयम।

राम रक्षा अर्था सह।Ramraksha with marathi meaning।

दक्षिणभारत प्रांतस्य सुप्रसिद्ध: उतप्पम तथा घावनम।utappam and dosa south indian dish.

नाशिक प्रांतस्य सुप्रसिद्ध चविष्ट : मिसल।(मिश्रणम व्यञ्जनम)।

अल्पोपहार: आलुकम पृथुकम।

Amodh 10 th SSC-क्रियापदम -part 4-आत्मनेपदम क्रियापदम ।

Amodh 10 th SSC क्रियापदम ।-part -३।

Amodh 10 th SSC- क्रियापदम ।part -२।लटलकार क्रियापदम ।

sanskrit Amodh 10th SSC -क्रियापदम ।part-1।पुरुष ।क्रिया ।

कश्मीर प्रांतस्य सुप्रसिद्ध :दम आलूकम व्यंजनम ।

मधुर: शीतली रससन्तानिका ।

उकारान्त :/ऊकारान्त : (स्वरान्त : नामानि)मधु :,वधू ।

उकारान्त : (स्वरान्त :) नामानि विभक्ति प्रत्यय ।

ऋकारान्त: (स्वरान्त:) नामानि पितृ, मातृ, कर्तृ, कर्ती।विभक्ति रूपानि।

व्यजनान्त नामानि सकारान्त: नामानि।

व्यंजनान्त नामानि तकारान्त: नामानि ।

सप्त विभक्तय प्रत्यय इकारान्त :/ईकारान्त: (स्वरान्त :)नामानि।भाग-२

सप्त विभक्तय प्रत्यय -अकारान्त :(स्वरान्त:) नामानि -भाग: -१।

संस्कृत नामानि ।Noun।

दंतै: निष्पिष्ठ्य शुष्कफलानि पिष्टकम।

संस्कृत सङ्ख्या :। numbers in sanskrit। how to memorize sanskrit Numbers ।

सङख्याः। Numbers भाग: १

रुचिकर गृञ्जनकस्य परौट । How to make healthy and delicious Carrot Paratha at home

दंतै निष्पिठय उष्ण: उष्ण: भर्जकम । How to make Onion Pakoda and Potato Pakoda at home

समय:। Time भाग २

समय: Time ( part-1)

कलायम मिष्टान्नम | How to make groundnut barfi | Mungfali Katli |

प्रत्ययान्तानि भूतकालवाचक धातुसाधित विशेषनाणि क्त आणि क्तवतु प्रत्यय भाग २

प्रत्ययान्तानि भूतकालवाचक धातुसाधित विशेषनाणि क्त क्तवतु प्रत्यय भाग १

© 2024 Sanskrit Sarita - WordPress Theme by WPEnjoy